ረብሻ ፈጢርካ’ስ ምንቅስቃስ ዲሞክራሲ ይብሃል. . .ወይ ጉድ | ብገብረ ፍስሓጽዮን

0
14

 Writer300ሓድሽ  ፋሽን ወይ ክኣ ሓድሽ ቅዲ ናይዚ ግዜ’ዚ ዘሎ አንተርኢና፡ ኣብ ሃገራት ዕግርግር ወይ ክኣ  ረብሻ  ፈጢርካ ብናይ ዓረብ ቀውዒ ስም ድሕሪ ምጥማቕ  ናይ ዲሞክራሲ ሰዋራ ዝብል ቕጽል ይወሃቦ። ናይ ሰሙን ከልተ ሰሙን ቅልውላው ፈጢርካ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ማአከላይ ምብራቅ ዝረአናዮ ናይ ዓረብ ቀውዒ ተመሊስና  ክንትንትኖ ይግባእ። በቲ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ዕግርግር አቲ ዲሞክራሲ ዝብሃል ተመስሪቱ’ዶ? ናይ ደቂ- ሕድርትና ዝዓይነቱ እንተኾይኑ እንድዒ? ኣብ ግብጺ አንተኾይኑ እቲ ሽግር ወይ ዕግርግር ክሳብ ሕጂ ሃልሃል ኢዩ ዝብል ዘሎ።

ናይ ዓረብ ቐውዒ ንኽትፈጥር ዝተሰንዔን ዝተፈብረኸን  ወሬን ሓበሬታን ምዝርጋሕ የድልይ። ነዚ ጸወታ/ዚ ዘዳምቓ ወይ ዘዋዕውዓ ናይ ዜና ማዕከናት ኣለዋ። ዝርብሽ ናይ ሓሶት ወሬ ብምዝርጋሕ ረብሻ ምፍጣር ኢዩ ቀንዲ ስራሕ ናይዘን ናይ ምዕራብ ማዕከናት ይኸዉን። መራሒ ናይ እከለ ዓዲ ሞይቱ ወይ ብጽኑዕ ሓሚሙ ኣሎ ዝብል ዝንቡዕ ሓብሬታ ክዝርግሑ ከለዉ፥ ሓደ ሓደ እዋን ክጥፍሻ ከለዋ ከኣ ኣብ ኣስመራ ሽጉርቲ ከቢራ፥ ኮሚደረ ሓሲራ ዝብሉ ናይ ቆልዑት ጽውጽዋይ ዝመስል ዛንታ የዘንትዉ።

ካብ ልሳን ጥበበኛ ብስራት ኣረጋይ . . . . ምስቲ ጥዑም ቃንኣ ተሰኒዩ

ቀምታ የልቦን ሩፍታ. . .  ዙርያኺ ክንሕሉ
በርና ምስ ዓጸናዮ   . . . ብምስኮትና ከይ ዘሉ
በደልትና ክነሶም   . . .  ንስድራና ከይምስሉ
ኣፈፌት ልዳትና   . . .  ፎሲ ሓሳድ ንእሰረሉ
ከምቲ ዝብልዎ    . . .  እንዳበሉ
ክንህሉ እንድና    . . .  ክንህሉ
ግዜ ንግዜ         . . . ቀቲሉ
ሓሊፉ`ኳ ከም     . . . ኣመሉ

ካብ 2000 ዓ.ም. ጀሚረን ዝተፈላለያ ናይ ዜና ማዕከናት ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ብምግባር ናይ ስነ ኣአምሮኣዊ ኩናት ከካይዳ ጸኒሔን ኣለዋ። ከም ተዓዘብናዮ ሕዝቢ ኤርትራ ከይጠመየ ከሎ ጥሚኻ ኣሎኻ`ሞ ሬዲኤት ክንህበካ ይብሉ: ጸንሖም ድማ ሰብኣዊ መሰልካ ተጋሂሱ ኣሎሞ ክንሕግዘካ ከብሉ ሰሚዕናዮም ኢና። ግን መሬትና ብወራሪ ስርዓት ወያኔ ተጎቢጡ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ አውን ትኹን ዋላ መሉቓቶም መሬትኩም ተጎቢጡ ኣሎ ከብሉ ኣይተሰምዑን። ርኡይ ምስሉይነት።

ካልእ ፍሉይ ኣብነት ናይ ምስሉይነት እንተርኢና፥ ኣብ ምዕራብ ሃገራት ኣብ ሓደ ብሕታዊ ትካል ወይ መንግስታዊ ትካል እንተድኣ  ዕግርግር ወይ ረብሻ ተፈጢሩ፥  ናይ ግብረ ሽብራ ትርጉም ኢዩ ዝወሃቦ። ካልእ ኣብነት ሓደ ጻዕዳ ዝሕብሩ መንእሰይ ኣብ ቤት ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ዕስራ ሳላሳ ዝኾኑ ቖልዑት እንተቐቲሉ፣ ኣእምርኡ ጥዑይ ኣይነበረን ተባሂሉ ጥራሕ ይሕለፍ። ተመሳሳሊ እከይ ግብሪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ወይ ኣብ ኣፍሪቃ እንተተፈጺሙ፣ እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሳ ናይ ዜና ማዕከናት ናይ ግብረ ሽብራ ፍጻሚ ገይረን የቕርብኦ።

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ከም እተዓዘብናዮ፣ ሌናርዶ ቪንሲት ወዲ ፈረንሳ ማርቲን ፕላዉት ካብ ቢቢሲ ከምኡውን ዶን ኮነል ኣመሪካዊ ከምዚ ዉራይ ዝኣተወን ኣንስቲ ጓይላ ክተኽሉ ተራእዮም ኢዮም። ወሬ ክልዕጥጡን ክስንክቱን መታን፣ ከዕለብጡ ኢዮም ውዒሎም። ሕሉፍ ሓሊፋ ጓል ማሕበሮም ዝኾነት ሚርያም ቫን ሪሰን ዝተባህለት ሆላንዳዊት ናይ ወዲ ሰብ መሰል ተሓላቒ ኢየ በሃሊት፣ `ናይ ዓረብ ቀውዒ ኣብ ኤርትራ ተቀልቂሉ` ወይ በጺሑ ኢላ ከምዝሓለመት ኣብቲ መርበብ ሓበሬትኣ ጠቂሳቶ ኣላ።

ሓደ ርጉጽ ነገር ግን እዞም ናይ ወዲ ሰብ መሰል ተጣበቕቲ፣ ናይ ዲሞክራሲ ደገፍቲና በሃልቲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግዜ ሽግሩ ይሕብኡ። ኣብ ለንደን ዘጋጠመ ምግሃስ ዲፕሎማስያዊ ሕጊ  ብልክዕ ናይ ግብረ ሽበራዊ ስራሕ ከኸውን ከሎ፥ ከም በልዓል ማርቲን፣ ሌናርዶን፣ ዶን ኮነልን ናይ ሰብኣዊ መሰል ተሓለቒት ርእይቶ ካብ ምሃብ ተሓቢኦም። ዕሱባትን ከደምተን ብምልኣኽ ዕግርግር ፈጢርካ ሰላም ብምዝራግ ´ንመሰል ዲሞክራሲ´ ኢልካ ምጭዳር ዘሕንኽ ኢዩ። 

እዚ ሕጂ ኣብ ኣውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ዝርአ ዘሎ ናይ ቤት ጽሕፈታት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ምድፋር ናይ ቐቢጸ ተስፋ ውጽኢት ምዃኑ ኢዩ።

ሸበድ በድ ይብሉ  . . .  ጸሓይ ከይትበርቅ

ንሕና ከምቲ ኮኾብ . . . ኣብ ለይቲ ንድምቅ . . .

ነዞም ዕስቡት’ዚኦም ናይ ብስራት ኣረጋይ ደርፊ ክሰምዑ ንኣዝዘሎም።

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና
ዓወት ንሓፋሽ

Gebre Fessehazion
the netherlands
January 30th 2013